بیوگرافی ابی آقایی زاده

بیوگرافی ابی آقایی زاده

بیوگرافی ابی آقایی زاده , ابی آقایی زاده , عکس های ابی آقایی زاده

Biografi + Akshaye Jadid Artist Ebi Aghae Zade

بیوگرافی ابی آقایی زاده

ابی آقایی زاده ازسن ۱۶سالگی ذوق وعلاقه به خوانندگی داشت بخاطرمسایل خانوادگیش رفت دنبال کارپاروی آرزویش گذاشت تاکمک خرج خانواده اش بشود

بی آقایی زاده

تااینکه به سربازی رفت وتوخدمت سربازی برای دوستانش آواز می خواندوهمه ازشنیدن صدایش لذت می بردند

حتی سرگردپادگان هم تشویقش میکرداوتمام مدت سربازیش فقط به فکرهدف خودبودوشوق آن راداشت که بعدازاتمام سربازی به دنبال خوانندگی برودوموفق شودامازمانه بااویارنبودسرنوشتش جور دیگررقم خورد

وی ازدواج نمودومشغول کاروزندگی ومسولیت اورااززمینه خوانندگی دورکردازدواج اولش به سرانجام نرسید واوبخاطرنداشتن حامی و پول نتوانست ادامه بدهدولی ابی آقایی زاده ناامیدنشد

ازآنجاکه خیلی به خوانندگی علاقه داشت دست ازتلاش برنداشت تصمیم گرفت کارکندتابه هدف وآرزویش برسدبعدازچندسال کارکردن موفق شدسال ۱۳۹۰دوتاترک آهنگ بخواندولی بایدبیشترمیشد

تایک آلبوم بشودمتاسفانه پول بیشتری می خاست واونداشت ازهرکس کمک خاست موفق نشدولی اوبازهم ناامیدنشدوتلاشش رابیشترکردوبه دنبال کاری بهتربادرآمدبالاترگشت

تااینکه یکی ازدوستانش دسمال کاغذی فروختن رابهش پیشنهادکردیک روزباچندتابسته دسمال کاغذی رفت توی خیابان ولی چیزی نفروخت روزبعدسعی کردتوجه مردم رابه خودش جلب کندمثلامیگفت به خاطره همکارم،آتیش زدم به مالم،دیپلمه بیکارم،دسمال کاغذی میارم،،،

،اوضاع خیلی فرق نکردیکی دوروزهمین طوری گذشت تااینکه به ذهنش رسیدآواز بخواندیه شعربرای کارش درست کرداوهمراه بادسمال کاغذی فروختن آوازمی خواندمردم هم استقبال کردندکم کم کارش گرفت هفته ای یکی دوتاشعرآماده می کرد وتاالان حدود۳۰ترانه برای دسمال کاغذی خواندابی آقایی زاده دراینستاگرام بیشتراز۲۰هزارفالوئردارد؛

گرچه خیلی درفضای مجازی فعال نیست ۲۶تاپست بیشترندارد

اوبرایش شهرت درکنارمحبوبیت معنی دارد،حالابعدازچندین سال باخانوم دیگری ازدواج کردهمسرابی آقایی زاده مشوق وی هست وکمکش می کندبه اهدافش برسد

اوموفق شدیک آهنگ رسمی بخواندکه دوستانش نیزاورایاری کردندابی آقایی زاده بجزخواننده شدن آرزوهای دیگری هم دارد

آرزوداردهمسرش راخوشبخت کندآرزوی بعدی وی این است که هیچ استعدادی هدرنرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *